مدیریت کالا و اجناس موجود

مدیریت انبارها

مدیریت فروش عمده و جزئی

تولید فاکتور خرید و فروش

گزارش کالا های موجود

گزارش نیازمند کالا

مدیریت انواع مختلف مشتری و گروه بندی

گزارش فروش روزانه ماهانه و سالیانه

برآورد سود در هر هفته و ماه

لیست مشتریان با نمایش خوش حسابی و بدحسابی

و ....