دفترچه یادداشت فانتری

دقت و سرعت بالا

امکان ثبت هرنوع یادداشت

مترجم انگلیسی به فارسی و برعکس

مترجم فرمت ها

مبدل واحد ها

امکان ثبت شماره تماس ، ایمیل و ...

انواع یاد داشت ها

گروه بندی یادداشت ها (یادآوری ، شعر ، سخن بزرگان و ...)

کتابخانه قابل ویرایش (امکان افزودن کتاب ، حذف کتاب ، برچسب زدن به کتاب ها و ...)

طرح ایده های نو و ثبت آن به همراه تحقیقات انجام شده

ثبت حساب کتاب های روزانه (خرج و مخارج) ، جعبه پس انداز ، بدهی و طلب و ....

امکان ثبت و نگهداری رمزهای عبور و کلمات محرمانه بصورت رمز شده

پشتیبان گیری ، تنظیمات ، تغییر قالب ، و ....