نرم افزار داده آمایی در دفاتر پیشخوان

این نرم افزار در جهت تعویض و یا صدور شناسنامه در دفاتر پیشخوان دولت طراحی شده است

به کمک این نرم افزار سرعت و دقت در ارائه خدمات ، افزایش چشم گیری داشته است.