برنامه ثبت تولد نوزادان در بیمارستان ها

ثبت آنی نوزادن در بیمارستان و دریافت مدارک لازم کودک بدور از دوندگی و کاغذبازی های سنتی قدیم در استان گلستان

این برنامه بصورت خودکار به اتوماسیون های اداره جات متصل شده و در یکبار ثبت در بیمارستان در تمام اداره جات لازم اطلاعات ثبت میشود و دیگر انتظار یک هفته تا 15 روز برای دریافت مدارک کودک را نخواهید داشت.

ارائه آمار دقیق از تعداد تا جنسیت نوزادان در روزها و هفته و ماه های مختلف

نمایش کارکرد نیروها در بیمارستان و اداره جات

تعیین میزان سطح دسترسی